BẢNG PHÍ MUA BÁN NỢ CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ DÂN LUẬT

     CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ DÂN LUẬT  tập hợp đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực xử lý nợ và các luật sư chuyên: thu hồi các khoản nợ hợp pháp, quá hạn thanh toán, bao gồm các dịch vụ sau:
   –  Đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ, đôn đốc khách nợ trả nợ, thu nợ.
   –  Đại diện chủ nợ làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan để thu nợ.
   –  Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ.
   –  Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ, biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.       

QUY ĐỊNH MỨC PHÍ DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Bảng Phí Đòi Nợ Cửu Long
Bảng phí mua bán nợ thuê.